REDUCCIÓ DE JORNADA PER GUARDA LEGAL

CONCILIACIÓ FAMILIAR.

Discriminació salarial?

SITAC interposa conflicte col·lectiu per la defensa dels treballadors/es d’Ambulàncies Domingo que han decidit acollir-se a la reducció  horària per guarda legal.

Aquest treballadors/es pateixen la minorització salarial dels plusos de puntualitat i assistència.

El 26 de setembre de 2016, el Sindicat Independent de Treballadors d’Ambulàncies de Catalunya (SITAC), va interposar demanda , on denunciava que els conceptes d’Assistència i Puntualitat, a les nòmines de les persones amb reducció de jornada per tenir cura d’un menor/familiar, no podien variar de quantitat segons el percentatge de la seva reducció.

L’article 18 del conveni col·lectiu de treball per a empreses i treballadors/es del transport sanitari, estableix que:

  • Prima d’assistència: el treballador no podrà haver faltat a la feina cap dia del mes en què hauria d’haver desenvolupat la feina.
  • Prima de compliment d’horari: el treballador no podrà haver arribat tard ni haver sortir abans d’hora cap dia del mes en què hauria d’haver desenvolupat la feina.

El 27 d’octubre de 2017, el Jutjat Social núm. 25 de Barcelona, va dictar sentència en la qual deia:

(…)

declaro el dret dels treballadors que mantenen o han mantingut des del 01/09/2015 l’exercici del mecanisme conciliatori previst a l’article 37.6 de l’Estatut dels Treballadors des de percebre íntegrament els conceptes salarials anomenats “assistència i puntualitat”, condemno a l’empresa a abonar la diferència entre la quantitat percebuda en concepte d’assistència i puntualitat i la que fixi el Conveni Col·lectiu en cada moment incrementada amb el 10% d’interès per mora que serà objecte d’execució individualitzada, als treballadors que han prestat serveis amb posterioritat a l’01/09/2015 i que des del 01/09/2015 exerceixen o han exercit la reducció de jornada de l’article 37.6 de l’ET.

(…)

L’empresa va recórrer la sentència a la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictant aquest a favor de l’empresa el 11 de desembre del 2018.

I, com era d’esperar, SITAC no es va rendir i ho va portar al Tribunal Suprem, on finalment dictamina sentència ferma a favor de SITAC:

(…)

Resolver el debate de suplicación, en el sentido de desestimar el recurso de tal clase interpuesto por Ambulancias Domingo, S.A., y confirmar la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 25 de Barcelona, 27 de octubre de 2017, dictada en el conflicto colectivo.

(…)

En resum, després de 6 anys de perseverant lluita als diferents jutjats, tenim la resolució a favor del que va denunciar  SITAC el 2016.

Com s’ha pogut comprovar, des d’aquest mes i d’ara endavant, els treballadors/es que tenen reducció per tenir cura d’un menor/familiar, han rebut els conceptes d’assistència i puntualitat íntegrament (els 55 euros bruts per concepte), sense deducció del percentatge de reducció.