QUI SÓM?

Sitac és un sindicat independent, sense ànim de lucre i autogestionat pels seus afiliats/des. El seu àmbit d’actuació és Catalunya i la seva finalitat és la defensa, la dignificació, la professionalització de tots els treballadors/es del sector del transport sanitari.

Els òrgans de govern de Sitac són: l’Assemblea, la Junta Directiva i la Presidència, que exerceixen la representació, la gestió i l’administració de l’Associació.

S’estableix expressament la prohibició que les persones escollides en aquests càrrecs electes siguin completament alliberades de la prestació de la seva feina per motius del seu càrrec sindical.

L’Assemblea General, vàlidament constituïda amb tots els seus afiliats/des, és l’òrgan sobirà de l’Associació i dels acords que s’adoptin, de conformitat amb els Estatuts, que són d’obligat compliment per a tots els afiliats/es.

La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat que s’encarrega de la gestió, la representació i l’administració de l’Associació. És l’Assemblea General Ordinària qui, d’entre tots els seus membres, la designa i revoca mitjançant sufragi lliure, directe i secret.

La Presidència està formada pel president/a, vicepresident/a, secretari/ària i tresorer/a i vetlla per dur a terme els acord presos per l’Assembla i la Junta Directiva.

Sitac defensarà sempre els interessos de tots els treballadors/es, promourà i divulgarà qualsevol iniciativa individual o col·lectiva sempre que aquesta sigui en benefici de tot el col·lectiu i sempre que no vulneri els principis i Estatuts de SITAC.

Seccions sindicals: Són independents, tot i així han de complir obligatòriament els Estatuts i el funcionament de Sitac, aprovat per l’Assemblea General. Qualsevol decisió o acció que afecti al conjunt dels treballadors/es, haurà d’estar sempre aprovada per Assemblea.

Sitac sempre intentarà i esgotarà totes les vies de negociació, abans d’interposar demandes o altres accions administraves i/o judicials, les quals sempre hauran d’estar aprovades per l’assemblea corresponent.

Sitac promou activament la participació de tots els seus membres en la vida democràtica del sindicat i actua sempre amb la màxima transparència i facilitant la informació als seus
afiliats/des.