Política de privacitat

Sindicat Independent de Treballadors d’Ambulàncies de Catalunya, (en endavant SITAC), compleix amb els nivells de seguretat exigits per la normativa de protecció de dades, i en concret  el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/19999, de protecció de dades, aprovat per Reial Decret 1720/2007.

Les dades que es recullin  en els formularis quedaran  incloses en el seu  portal web  i  quedaran automàticament recollides al nostre  fitxer  de dades personals. Els arxius de SITAC   es troben convenientment registrats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

SITAC tracta la informació de forma confidencial,  d’acord i exclusiva amb les finalitats que s’indiquen a les clàusules que acompanyen, si és el cas,  els formularis.

SITAC  cancel·larà i esborrarà, si calgués,  les dades que resultin inexactes, incompletes o ja no siguin necessàries ni  pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb allò previst a la legislació en matèria de protecció de dades, i en especial, la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre.

Podran  exercitar-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a SITAC, carrer de  Còrsega 621, 4t. 2.a 08021 BARCELONA o a l’adreça de correu electrònic info@sitac.cat, incloent una fotocòpia del document d’identificació i indicant com a assumpte “LOPD”.

D’altra banda, cal informar igualment que les seves dades poden ser cedides a Autoritats Públiques, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals i fiscals que correspongui, i a altres entitats públiques i/o privades amb les que SITAC mantingui relacions per a la bona execució de les activitats que desenvolupa.