Condicions d'us

El present document regula les condicions generals d’ús del web del, Sindicat Independent de Treballadors d’Ambulàncies de Catalunya (en endavant, SITAC)

1.- Compromís de l’usuari. L’usuari de www.sitac.cat es compromet a utilitzar el web respectant la Llei, la moral, els bons costums i l’ ordre públic. Es compromet igualment ha evitar qualsevol actuació il·lícita o lesiva de drets o interessos de tercers. L’usuari respondria, si fos el cas, dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que es derivessin  del seu incompliment de la llei i/o de les condicions generals d’ús recollides en aquest document.

2.- Protecció de dades de caràcter personal. Per accedir a algunes de les pàgines i continguts d’aquest web, cal -i/o caldrà en un futur- proporcionar diverses dades de caràcter personal, que SITAC tractarà, incorporant-les al corresponent fitxer inscrit al Registre General de Protecció de Dades. SITAC  garanteix la confidencialitat de les dades personals subministrades a través d’aquest web,  i fa constar que estan convenientment adaptades totes les mesures necessàries per garantir la seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers.

El titular de les dades tindrà, en tot moment, el dret d’accedir al fitxer, així com també els drets d’accedir a la seva  rectificació, cancel·lació, oposició i/o revocació del consentiment, d’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades. Per tal d’exercir aquests drets, consulteu l’apartat “Política de privacitat”.

L’usuari, en acceptar aquestes condicions,  dona el seu consentiment per al tractament de les seves dades i rebre informació per medis electrònics per part del SITAC però cal dir que en qualsevol moment podrà revocar aquest consentiment adreçant-se necessàriament i per escrit a info@sitac.cat .

3.- Propietat intel·lectual i industrial.  Tant el contingut, com el disseny i el codi  informàtic, d’aquest web està protegit pels drets de propietat intel·lectual, que són titularitat de SITAC. L’usuari pot visualitzar, descarregar i reproduir el contingut del web, únicament per al seu ús personal i no comercial.

Estan expressament prohibides la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació de part o de la totalitat del contingut del web, sense la prèvia autorització de SITAC. De la mateixa manera, aquesta prohibició es fa extensible als logos corresponents de SITAC.

4.- Caràcter informatiu i divulgatiu del web. El contingut i la informació d’aquest web és únicament de caràcter informatiu i/o divulgatiu, però no comporta en cap cas  assessorament ni compromís de cap tipus.

5.- Contingut i enllaços.  SITAC no garanteix  l’accés continuat als continguts de la seva pàgina web, ni l’absència de virus i/o altres components nocius en el website o en els seus servidors que fortuïtament es poguessin produir, ni tampoc la seva correcta visualització o descàrrega en moment puntuals.

SITAC no es responsabilitza de possibles danys o perjudicis produïts per interferències, interrupcions o desconnexions en el sistema que siguin aliens al seu control ni tampoc de possibles danys provocats en el sistema informàtic de l’usuari (hardware i software) com a conseqüència de l’accés al website. Per tant, el seu accés  a la pàgina web i la navegació per la mateixa es fa sota la responsabilitat de l’usuari.

SITAC no assumeix cap  responsabilitat pels continguts dels enllaços de tercers als que es faci referència al web. L’existència en el present web de SITAC d’enllaços a altres llocs web no pressuposa cap tipus de relació entre SITAC i el propietari d’aquests altres llocs web.

6.-Exempció de responsabilitat. L’ús d’aquest web, de la informació que s’hi facilita i dels seus continguts dóna compte del  coneixement i l’acceptació de les condicions generals d’ús

SITAC es reserva el dret a modificar i/o actualitzar els termes i condicions establerts en aquest web així com dels seus continguts quan així ho consideri i, conseqüentment,  la seva vigència quedarà limitada al temps de la seva exposició. Qualsevol controvèrsia o reclamació procedent o relacionada amb aquestes condicions d’ús serà regida per la Llei espanyola, essent els jutjats i tribunals de Barcelona els únics competents per conèixer la matèria. Si alguna de les estipulacions en contenció en aquestes condicions d’ús és declarada il·legal, nul·la o inaplicable per decisió judicial, la resta de les estipulacions seguiran en vigor i efecte.