CONCURS TRANSPORT SANITARI

El mes d’abril de 2024 s’actualitzen els Plecs de prescripcions tècniques del nou concurs de transport Sanitari de Catalunya

PCAP SEM Transport Sanitari TS25

Plec de Prescripcions Tècniques